MenuCHÚA VÀO THÀNH - Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ

1. Hãy báo cho nữ tử Si-on, này Vua ngươi đã đến nơi rồi.
Người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời.
ĐK: Vạn là vạn tuế! Vạn là vạn tuế Con Vua Đa-vít (vạn tuế vạn tuế). 
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
2. Is-ra-el hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người. 
Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng.
3. Khắp các dân hãy cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng. 
Vị Thiên Sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành.
4. Chúa tiến vào Thánh Điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò. 
Kèn vang lên trổi khúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát khen Ngài.
**** Chúa Vào Thành (Chúa Nhật Lễ Lá)
****  Imprimatur: 22.8.2007 - TGP. Sài Gòn (NKTĐ2)