Latest in Tech

RƯỚC LÁ 1 (Tv 46) – Thái Nguyên

ĐK: Các trẻ Do Thái trải áo trên đường và chúc tụng rằng: Hoan hô con vua Đa-vít, chúc tụng Đấng nhân Danh Chúa mà đến. 
1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Ca mừng Thiên Chúa hãy hò reo, vì Chúa Đấng tối cao muôn trùng là Đại Vương thống trị vạn quốc. 
2. Chúa ra lệnh truyền muôn dân nước: đến cùng suy tôn bái phục Ngài, Ngài đã chiếm cơ nghiệp cho họ, nở mặt Gia-cóp kẻ Ngài yêu. 
3. Chúa đi trong ngàn câu hoan chúc. Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Nào hãy hát vang mừng Chúa Trời và đàn ca kính mừng Ngài đi.
***** Rước Lá 1 (Tv 46) 
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (TVĐC-Alleluia)