Latest in Tech

CHÚA NỠ BỎ CON SAO? (Tv 21)

ĐK. Hồn con nay thảm thiết kêu gào Chúa nỡ lòng ruồng bỏ con sao.
1. Thân con như không còn là người bị người đời chửi mắng khinh chê. 
Chúng thấy con chúng liền khinh dễ vừa nhìn con chúng cười hả hê.
2. Thân con nay không còn hình hài vạn lạy Ngài hãy đến bên con. 
Chúa thấy con lúc này cô thế Ngài đành tâm (i) ruồng bỏ sao?
3. Cha ơi Cha xin nhìn phận này và dủ tình mau kíp ra tay. 
Chúng đánh con đến tàn hơi sức Ngài đành tâm (i) ruồng bỏ sao?
**** Chúa nỡ bỏ con sao?
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang