Menu


NIỀM VINH DỰ - Văn Chi

ĐK. Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giê-su Ki-tô. 
Chịu đóng đinh vì Người với thế gian và tôi quên mình mang thương tích vì Chúa Ki-tô.
1. Tôi đã hiểu rằng mang trong mình thân phận Thập Giá và thương tích tình yêu vĩnh viễn. 
Phần gia nghiệp của tôi là chính Chúa nên tôi luôn say mê Thập Giá Chúa Ki-tô.
2. Trong cuộc sống này tôi biết rằng tôi thuộc về Chúa và nhận Chúa là Vua Cứu Thế. 
Chịu đóng đinh xác thân vào Thập Giá giang tay ôm hy sinh cùng với Chúa Ki-tô.
3. Tôi chịu khổ hình và sỉ nhục trong đời dương thế và mang lấy thương tích dấu ái. 
Là chứng từ mến yêu mang Thánh Giá trong tim tôi ra đi làm chứng cho tình Người.
**** Niềm vinh dự
****  Imprimatur: 20.11.2019 - GP. Nha Trang