Latest in Tech

HOAN CA PHỤC SINH - Hùng Lân

ĐK 1: Bà Ma-ri-a ơi! Trên đường Bà thấy những gì? Trên đường Bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe! Tính tang tang tình tình tang tang tính tang.
1. Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Đức Ki-tô. Người đã sống lại và đã ra khỏi mồ. Người đang là đang sống vinh quang sống vinh quang. (ĐK 1)
2. Tôi là tôi đã thấy Chiên Con cứu chuộc đàn chiên. Đức Ki-tô vô tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa, với Chúa là Chúa Cha. (ĐK 1)
3. Tôi là tôi đã thấy sống chết giao tranh cùng nhau trong một cuộc chiến diệu kỳ. Và tướng lãnh sự sống đã chết tuy đã chết đi nhưng Người đã sống lại, sống lại và trị vì.  (ĐK 2)
ĐK 2: Ngợi khen Vua Ki-tô sống lại và ra khỏi mồ. Tin Mừng vượt qua đây rồi phúc trường sinh đến ai ơi! Phúc trường sinh đến ai ơi! Tính tang tang tình tình tang tang tính tang.
4. Tôi là tôi đã thấy Thiên Thần làm chứng tỏ tường khăn liệm và y phục Người còn nguyên trong mồ đá. Nhưng Người đã sống lại và đi trước chư vị đến Ga-li-lê-a, đến Ga-li-lê-a.  (ĐK 2)