Menu


THÁNH VỊNH 21 (Lễ Lá) – Kim Long

ĐK: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Ngài nỡ bỏ con.
1. Bao người nhiếc mắng, vừa thấy bóng con là họ đã chê bai: 
Tên này luôn kính tin Chúa Trời, nếu thương tình, hẳn là Ngài lo giải thoát. 
2. Ác thù xấn tới, tựa lũ chó vây chặt, đâm thủng chân tay. 
Xương xẩu con đếm xem vắn dài, mắt căm hờn nhìn chòng chọc con nhạo báng.
3. Chia phần áo khoác, còn chiếc áo trong họ cũng bắt thăm luôn. 
Ôi lạy Thiên Chúa con nương nhờ, cứu con cùng, Ngài đừng lìa xa, bỏ thí.
4. Con nguyện mãi mãi, truyền bá Thánh Danh Ngài cho khắp anh em. 
Xin được lên tiếng nơi công hội, tiến dâng Ngài một bài ngợi ca mừng kính.
5. Ai sợ kính Chúa, nào cất tiếng lên mà cung chúc tôn vinh. 
Miêu duệ Gia-cóp mau ca mừng, Ích-diên nào thần phục quyền uy của Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Đức Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. 
Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
***** Thánh Vịnh 21 (Lễ Lá)
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)