Latest in Tech

THÁNH VỊNH 21 – Thanh Lâm

ĐK: (Ôi lạy Chúa!) Ôi lạy Chúa! (Ôi lạy Chúa!) Sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con?
1. Biết bao người thấy con đều mỉa mai, họ bĩu môi lắc đầu: "Ngươi trông cậy Chúa của ngươi, hãy xin Ngài cứu vớt ngươi, thực thi tấm lòng từ bi.
2. Khắp tứ bề lũ ưng khuyển bủa vây, bọn côn đồ xúm lại. Chúng reo hò trói chân tay, lấy đinh nhọn đóng thâu qua, đốt xương ngắn dài lòi ra.
3. Tấm y phục chúng chia phần đều nhau, còn rút thăm áo dài. Cúi xin Ngài xót thương con, chốn nguy cùng chớ xa con, Ngài ơi, Đấng Phù Trợ con!
4. Uy danh Ngài khắp gian trần ngợi khen, rạng rỡ Danh Thánh Ngài. Xin loan truyền giữa anh em, khắp cả nhà Is-ra-el: "Phục tôn oai quyền của Chúa!"
***** Thánh vịnh 21
****  Imprimatur: 10.02.2015, TGP. Toronto, Canada