Menu


ÔNG PHÊRÔ – Trần Anh Linh

Ông Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su: Thầy là Đức Ki-tô Con Chúa Trời hằng sống 
Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa muôn đời. 
PK1: Chúa Giê-su đáp lại rằng: "Anh là Phê-rô, nghĩa là Phiến Đá 
Trên Phiến Đá này Tôi xây Giáo Hội của Tôi. 
PK2: Dù quyền lực hoả ngục cũng không làm đổi thay. 
Dù quyền lực hoả ngục cũng không làm chuyển lay.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)