Menu


HAI VỊ TÔNG ĐỒ – Trần Văn Huyến

Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô. Đây hai vị Tông đồ Phê-rô và Phao-lô cùng anh dũng dâng máu đào xây Giáo Hội thiên thu. Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô. Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô cùng anh dũng dâng máu đào xây Giáo Hội ngàn thu. 
PK: Chén đắng Thầy trao vui uống chẳng từ Chúa đã thưởng công nâng lên hàng tâm phúc Thánh giá Thầy trao vui vác nặng nề Chúa đã thưởng công nâng lên hàng chí thân.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)