Latest in Tech

THÁNH VỊNH 116 (25.01) – Thái Nguyên

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, truyền rao chân lý muôn nơi cho cuộc đời được ơn cứu độ. 
1. Ngàn dân hỡi! Hãy ngợi khen Chúa. Muôn nước ơi, chúc tụng Danh Ngài. 
2. Vì tình Chúa thật là cao cả. Lòng tín trung của Ngài muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia
Chúa phán: "Ta đã chọn các con giữa thế gian hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 116 (Thánh Phaolô trở lại, 25.01)