Menu

THÁNH VỊNH 112 (Tạ Ơn) – Thái Nguyên

1. Nào người tôi tớ Chúa dâng lời ngợi ca chúc khen Danh Ngài. 
Hãy ca tụng Danh Thánh Chúa tự bây giờ đến muôn ngàn đời. 
ĐK: Hãy ngợi ca Danh Chúa tự giờ đây và đến mãi muôn đời. 
2. Rồi từ khi rạng đông tới trời hoàng hôn hát ca Danh Ngài. 
Chúa siêu vượt trên các nước và rạng ngời ngút muôn tầng trời. 
3. Nào người đâu sánh với Chúa Trời muôn nơi hiển trị cao vời. 
Chốn cao vời Ngài cúi xuống để mắt nhìn khắp nơi địa cầu. 
4. Phận người từ bụi đất Chúa đã nâng lên khỏi phân nhơ bợn. 
Với ai nghèo hèn khốn khó Ngài cho được sống trong đầy no.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-le-ia. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Đấng đã ban mọi ơn lành cho chúng ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***** Thánh Vịnh 112 (Lễ Tạ Ơn)