Latest in Tech

THÁNH VỊNH 112 (Tạ Ơn) – Thái Nguyên

ĐK: Hãy ngợi ca Danh Chúa tự giờ đây và đến mãi muôn đời. 
1. Nào người tôi tớ Chúa dâng lời ngợi ca chúc khen Danh Người. Hãy ca tụng Danh Thánh Chúa tự bây giờ đến muôn ngàn đời. 
2. Rồi từ khi rạng đông tới trời hoàng hôn hát ca Danh Người. Chúa siêu vượt trên các nước và rạng ngời ngút muôn tầng trời. 
3. Nào người đâu sánh với Chúa Trời muôn nơi hiển trị cao vời. Chốn cao vời Người cúi xuống để mắt nhìn khắp nơi địa cầu. 
4. Và từ nơi bụi đất nâng người hèn lên khỏi phận nhơ bợn, để ngang hàng bậc quân vương được sống cùng với dân của Người.
***** Thánh Vịnh 112 (Lễ Tạ Ơn)