Latest in Tech

MẸ ĐẤNG CỨU CHUỘC - Lm. Ân Đức

ĐK. Hân hoan dâng kính Mẹ muôn lời ngợi ca thiết tha tán dương Mẹ diễm phúc. Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Mẹ Chúa Ki-tô. Danh hiệu vinh quang, danh hiệu cao sang. Nhân loại cung kính tỏ lòng biết ơn, vì nhờ Mẹ đã mọc lên Mặt Trời công chính sáng ngời.
1. Lạy Mẹ mến yêu đoàn con xin trao dâng Mẹ Hội Thánh đang bước lữ hành. Một niềm tin yêu, một niềm tin yêu. Mẹ là Hiền Mẫu đoái nhìn Hội Thánh trần gian qua bao nhiêu phong trần, được nên dấu chỉ tình yêu và hiệp nhất giữa loài người.
2. Lạy Mẹ mến yêu đoàn con xin tuyên xưng Mẹ: Hiền Mẫu của các dân tộc. Một niềm tin yêu, một niềm tin yêu. Lạy Mẹ từ ái xin mẹ soi chiếu đường di xin cho muôn dân tộc, được nhận biết Chúa là Cha và được cứu độ đời đời.