Latest in Tech

BỘ LỄ CA LÊN ĐI 3 – Kim Long

⬤ KINH THƯƠNG XÓT:
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. 
⬤ KINH VINH DANH:
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua (i-a) trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên (i-a) Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xoá tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. A-men. 
⬤ THÁNH, THÁNH THÁNH:
Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
⬤ LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)