Menu


BỘ LỄ CẦU HỒN - Mỹ Sơn

⬤ CA NHẬP LỄ:
ĐK: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, 
và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. 
PK: Lạy Chúa, Chúa đáng được chúc tụng trên Si-on, 
và từ Giê-ru-sa-lem những lời tán tụng hướng về Chúa, 
xin Chúa nhậm lời con khẩn cầu: Chúa là cùng đích mọi người sẽ phải tới.
KINH THƯƠNG XÓT:
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. 
⬤ THÁNH, THÁNH, THÁNH:
Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
⬤ LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. 
ĐÁP CA:
ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. 
Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta. 
2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người. 
Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. 
3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, 
một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. 
4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, 
và công lý Người ban tới con cái cháu chắt. 
Đối với những người trung thành với lời giao ước, 
và nhớ tuân giữ các giới răn của Người. 
⬤ TUNG HÔ TIN MỪNG:
(AL-LE-LU-IA, AL-LE-LU-IA.) Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. 
Ai tin Ta sẽ không chết đời đời." (AL-LE-LU-IA).
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)