Menu

BỘ LỄ SÉRAPHIM – Nguyễn Văn Hoà

⬤ KINH THƯƠNG XÓT:
A: Xin Chúa thương xót chúng con. B: Xin Chúa thương xót chúng con. 
A: Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. B: Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. 
A: Xin Chúa thương xót chúng con. A+B: Xin Chúa thương xót chúng con. 
⬤ KINH VINH DANH:
Chủ tế: Vinh  danh Thiên Chúa trên các tầng trời. (hoặc: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.)
A+B: Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. A: Chúng con ca ngợi Chúa. B: Chúng con chúc tụng Chúa. A: Chúng con thờ lạy Chúa. B: Chúng con tôn vinh Chúa. A: Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. B: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. A: Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô. B: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. A: Chúa xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. B: Chúa xoá tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. A: Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. B: Vì lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. A+B: Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. A-men. 
⬤ THÁNH, THÁNH, THÁNH:
Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân Danh Chúa. 
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
⬤ LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. 
⬤ KINH TIN KÍNH:
Chủ tế: Tôi tin kính một Thiên Chúa. (hoặc: Tôi tin kính một Thiên Chúa.) A+B: Là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. A: Tôi tin kính một Chúa Giê-su Ki-tô Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. B: Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. A: Được sinh ra mà không phải được tạo thành đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. B: Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. A: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a, và đã làm người. B: Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô; Người chịu khổ hình và mai táng. A: Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh kinh. B: Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. A: Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. B: Tôi tinh kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. A: Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con Người đã dùng các Tiên tri mà phán dạy. B: Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. A: Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. A+B: Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. A-men..
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)