Latest in Tech

CÙNG ĐI BÊLEM - Lm. Hoài Đức & Vĩnh Phước

1. Kìa trông huy hoàng vị sao! Chiếu soi gần xa khắp miền. Nào hỡi mục đồng dậy mau chớ lo chi hãy bằng yên. Này nghe ta báo tin vui mừng: Vừa đây trong chốn hang lừa. Đã sinh ra chính Vua muôn trùng mau đến Be-lem kính thờ. Be-lem kìa sương tuyết ta ngại chi! Mau lên nào, mau bước ta cùng đi. Cùng đi xem rõ Vua nhân trần Người sinh trong cảnh cơ hàn. Nào anh em hãy nghe Thiên Thần! Đi viếng Chúa ta xuống trần.
ĐK. Giữa muôn vàn hào quang với muôn ngàn hương ngát lừng. Bao Thiên Thần hòa vang cất bao lời cung chúc mừng: Sáng danh Thiên Chúa trên trời! Bằng yên cho khắp nhân loài! Sáng danh Thiên Chúa trên trời! Bằng yên xuống cho nhân loài.
2. Nào hỡi muôn loài hòa vang! Tiếng ca nhịp theo tiếng đàn. Mừng Chúa bỏ trời cao sang giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm nhân tội lỗi hãy suy cùng: Tình yêu Thiên Chúa muôn trùng. Vào đây ca hát lên vang lừng mong cám ơn cho hết lòng. Dân mục đồng con kính tin ngợi ca. Thay nhân loại con hát vang vọng xa. Nửa đêm thanh vắng cung ca đàn làm cho bao xiết ngậm ngùi. Ngày nay khi đoái thương lâm trần xin Chúa thứ tha nhân loài.