Latest in Tech

CHÚA NGỰ ĐẾN (CNL*CN2MV) - Trần Anh Linh

ĐK: Này hỡi dân Xi-on! Kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến, khiến lòng anh em hỷ hoan. Này hỡi dân Xi-on! Kìa Đấng cứu độ muôn dân Người sắp ngự đến khiến lòng anh em hỷ hoan. 
1. Người vừa lên tiếng, tiếng Người oai nghiêm, kìa Đấng cứu tinh muôn đời, đang đến cứu độ dân Người, cho lòng anh em ngợp vui. 
2. Người luôn nghe thấu những lời than van và đã đoái thương dân Người ban bánh lúc gặp cơ hàn, ban nguồn nước sống mọi nơi. 
3. Bạn luôn vui sướng giữa đoàn hành hương nhịp bước sánh vai lên đường ca hát những điều vui mừng, đi về nhà Chúa tình thương.
***** Chúa Ngự Đến (Ca nhập lễ - Chúa nhật 2 Mùa Vọng)
****  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)