Latest in Tech

NIỀM VINH DỰ - Ngọc Linh

ĐK. Niềm vinh dự của chúng ta là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta chịu chết trên thập tự để chuộc tội thế gian. Nơi Ngài ơn cứu thoát, nơi Ngài nguồn sức sống, nơi Ngài là sự phục sinh của chúng ta.
1. Ai nguyện theo Chúa Ki-tô thì hãy bỏ mình đi mà nhận vác cây thập tự cùng Ngài lên Can-vê.
2. Ai nguyện theo Chúa Ki-tô thì hãy sống vì yêu và liều chết cho cuộc tình vì tình yêu hy sinh.
3. Ai nguyện theo Chúa Ki-tô thì hãy vui mừng lên vì Ngài lấy máu của mình rửa sạch muôn oan khiên.