Latest in Tech

THÁNH VỊNH 115 – Martinô

ĐK: Khi nâng chén tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa từ nhân, chúng ta được dự phần vào Máu Chúa Ki-tô.
1. Nào con biết lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những ơn Ngài đã ban cho. Con sẽ lãnh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu Danh Chúa, Chúa con ơi!
2. Thật cao quý biết bao trước mặt Thiên Chúa là mạng sống những ai tận nghĩa hy sinh. Đây là tôi tớ của Ngài, Ngài đã cứu qua khỏi xiềng xích chốn điêu linh.
3. Này con dâng tiến Ngài những lời ngợi khen, lời ngợi khen dâng Ngài làm lễ hy sinh. Con thành tâm quyết giữ trọn điều con đã khấn cầu với Chúa giữa nhân sinh.
***** Thánh Vịnh 115
****  Imprimatur: 20.11.2019 - Gp. Nha Trang