Latest in Tech

BAO MIỆNG LƯỠI (Pange Lingua)

1. Bao miệng lưỡi đang tung hô Phép Thánh, xác thân Chúa ẩn mình cách nhiệm mầu. Vì yêu mến Chúa đã dùng máu mình, như giá cao dâng đền lỗi thế trần. Lòng trinh thai nhiệm mang trái thánh thiêng, Vua trút lòng mến nuôi toàn dân. 
2. Tuyên xưng Chúa là Ngôi Hai Cứu Thế, đã sinh ra bởi lòng Đức Nữ Trinh. Người không ngớt gieo tin mừng cho đời, khuyến cáo ai đang lạc lõng bước đường. Lập Bí tích vì yêu mến chúng sinh, khi biết mình sẽ bỏ trần gian.
3. Trong đêm cuối Người mở tiệc rất thánh, với anh em thân mật xúm quanh bàn. Người nâng bánh lên chúc tụng Cha hiền, trao bánh không men mừng lễ thánh truyền. Mười hai tông đồ nhận lãnh bánh thơm, như Máu Thịt chính tay Người ban.
4. Ngôi Hai trở nên người trần cứu thế, khiến cho bánh thật trở nên Thịt mình. Rượu nho trở nên chính thật Máu mình, ôi giác quan nhân loại thiếu xót nhiều. Cần có tấm lòng tin giúp chúng nhân, tin phép Mình Thánh Chúa hiện thân.
5. Ôi nhiệm tích muôn thiêng liêng quý giá, chúng tôi nay sấp mình để tôn thờ. Mọi nghi thức xưa nay phải lui về, trong chốn thiêng dân mừng lễ mới lập. Niềm tin thay vào khiếm khuyết giác quan, minh chứng nhiệm tích trên trần gian.
6. Ngôi Cha hiển vinh, Ngôi Con chí thánh, tán dương Chúa với lòng trí vui mừng. Mừng khen kính tôn trong mọi uy hùng, khiêm tốn trang nghiêm thờ Chúa Thánh Thần. Từ Cha, Con hiện thân cách thánh thiện, xưng chúc tụng như Cha và Con. A-men.
 ***** Bao Miệng Lưỡi