Latest in Tech

RAO GIẢNG TIN MỪNG - Gm. Nguyễn Văn Hòa

ĐK. Rao giảng Tin Mừng hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
1. Nào toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. 
Lòng vui niềm hân hoan, phụng sự trước Thánh Nhan, phụng sự trước Thánh Nhan.
2. Hỡi muôn dân hãy ngợi khen ngợi khen Chúa. 
Ngàn dân ơi hãy ca tụng ca tụng Người hãy ca tụng ca tụng Người ngàn dân ơi.
3. Vì lòng từ bi Người vững bền trên chúng ta và lòng trung tín Người tồn tại đến muôn đời.