Latest in Tech

NÀY CHÍNH CHÚA - Nguyễn Đức Tuấn

ĐK: Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. 
Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Người sai tôi đi.
1. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Đem Tin Mừng giải thoát: Thiên Chúa đã cứu tôi.
2. Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. Đem Tin Mừng an ủi: Thiên Chúa đã cứu tôi.
3. Sai tôi đến với người đau yếu. Sai tôi đến với người thất vọng. Đem Tin Mừng chân lý: Thiên Chúa đã cứu tôi.
4. Sai tôi đến với người tội lỗi. Sai tôi đến với người lao nhọc. Đem Tin Mừng cứu rỗi: Thiên Chúa đã cứu tôi.