Menu

CA NHẬP LỄ (Lễ Thăng Thiên) – Kim Long

Hỡi các bạn miền Ga-li-lê, sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời, 
Đấng vừa rời các bạn lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các bạn thấy Người lên trời. Al-le-lu-ia. 
1. Nào lên tiếng reo mừng, tán tụng hỡi muôn dân nước, 
mà suy tôn Thượng Hoàng Tối Cao, mau kính sợ Đấng hiển trị cả dương gian. 
2. Từ muôn tiếng reo mừng Chúa ngự giá thực quyền uy,
từ giữa những tiếng kèn thét vang Thiên Chúa ta lẫm liệt ngự trị vinh quang. 
3. Việc con Chúa lên trời đã làm chúng con thăng tiến 
vì vinh quang của Đầu tới đâu thì Thân Mình cũng hy vọng được tới đó.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)