Menu

CA TIẾP LIÊN (Lễ Phục Sinh) - Thái Nguyên

Các Ki-tô hữu hãy tiến dâng lời ca ngợi hy lễ Vượt Qua. Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ : Đức Ki-tô vô tội đã giao hoà tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ. Tướng lãnh sự sống đã chết đi nhưng vẫn sống mà cai trị. Bà Ma-ri-a hãy nói cho chúng tôi nghe bà đã thấy gì trên quãng đườn đi. Rằng tôi đã thấy mồ Đức Ki-tô Người đang sống và vinh quang của Đấng phục sinh, thấy các thiên thần làm chứng, thấy khăn liệm và y phục Người. Đức Ki-tô là hy vọng của tôi đã phục sinh Người đi trước chư v tới xứ Ga-li-lê. Chúng tôi đã biết Đức Ki-tô đã sống lại thật từ cõi chết ! Lạy Chúa Vua chiến thắng xin thương xót chúng tôi.
***  Imprimatur: 01.02.2007 - GP. Cần Thơ (TVĐC-Alleluia)