Latest in Tech

BÀI CA KHẢI HOÀN

ĐK. Ngợi khen Vua chúng ta đã chiến thắng tử thần. Ngợi khen Vua chúng ta đã chiến thắng khải hoàn đất trời cùng nhau xướng ca Al-lê-lu-ia. Mừng Chúa đã phục sinh, toàn thắng chiến công hiển vinh. Mừng Chúa đã phục sinh rực ánh quang minh. 
1. Ngài đã qua đau khổ tiến vào vinh quang, thập tự ơi cao rất huy hoàng. Trời mở ra hỡi người bước tới vì Con Chúa hiến thân cho đời.
2. Hỡi người đang mê ngủ thức dậy đi thôi vì này đây đêm đã qua rồi. Hỡi người đang mê nằm cõi chết kìa hào quang chiếu soi rạng ngời.
3. Tử thần ơi chiến thắng sức mạnh ngươi đâu vì từ nay ta sống muôn đời. Nhờ con Chúa ta đã chiến thắng cảm tạ Cha đến muôn muôn đời.