Latest in Tech

CA NHẬP LỄ (Thánh Tâm) – Kim Long

ĐK: Tư tưởng của Thánh Tâm Người tồn tại qua bao thế hệ để cứu họ khỏi chết và nuôi dưỡng lúc cơ hàn. 
1. Hoà tiếng lục huyền cầm hãy ca mừng Chúa, Với cung đàn mười dây hãy xưng tụng Ngài. 
2. Vì những việc Ngài làm đáng tin cậy hết Bởi bao lời Ngài phán quá ư chân thật. 
3. Này Chúa nhìn tận tường kẻ tôn sợ Chúa, Vững tin lòng từ ái, Chúa sẽ thương tình. 
4. Nguyện lãnh nhận dồi dào phúc ân của Chúa, Bởi Con Một của Chúa suối thiêng tuôn trào.
***** Ca Nhập lễ (Lễ Thánh Tâm)
*****  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)