Latest in Tech

TÔN VINH CHÚA BA NGÔI - Kim Đường

ĐK: Nào cùng hòa ca tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Chúa Cha là Đấng sáng tạo, Chúa Con là Đấng cứu đời, Chúa Thánh Thần thánh hoá mọi loài. Ngàn đời tôn vinh Một Chúa Ba Ngôi toàn năng. 
1. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúa đã ban Con Một là Lời Chân Lý, và đã ban Thánh Thần là Nguồn Thánh Hóa. Mặc khải cho chúng con, biết mầu nhiệm của Chúa cao vời. 
2. Lạy Thiên Chúa quyền năng tối cao. Chúa đoái thương tỏ bày mầu nhiệm khôn ví: một Chúa Ba Ngôi muôn đời hằng hiện hữu. Này đoàn con mến yêu tin nhận và phục bái muôn đời.
***  Imprimatur: 05.11.2020 - TGP. Sài Gòn