Menu


THÁNH VỊNH 79 (CN1MVB) – Kim Long

Đáp: Lạy Chúa, xin phục hồi chúng con. Xin toả ánh Tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. 
1. Lạy mục tử nhà Is-ra-el, Ngài chăn dắt nhà Giu-se như chăn chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe. Lạy Đấng ngự trên các thần hộ giá xin hãy hiển linh, xin khơi dậy uy dũng của Ngài mà mau đến cứu độ chúng con. 
2. Vạn lạy Ngài là Chúa thiên binh, nguyện thương xót trở lại đi, tít trên cung trời, xin ngó xuống trông xem. Nguyện Chúa dủ thương thăm vườn nho cũ tay Chúa trồng xưa. Tay uy quyền xin hãy bảo vệ, chồi non đó hãy củng cố thêm. 
3. Rầy nguyện xin Ngài hãy ra tay chở che Đấng ngồi bên ngai, chính đây con người được Chúa xuống uy phong. Nguyện ước đoàn con không còn khi dám xa Chúa nữa đâu. Van xin Ngài cho sống an bình, đoàn con mãi chúc tụng Thánh Danh. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con tình thương của Chúa, 
và ban ơn cứu độ cho chúng con. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)