Latest in Tech

THÁNH VỊNH 18B (CN26TNB) – Kim Long

Đáp: Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can. 
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn, bồi dưỡng hồn vía, Thánh chỉ Ngài vững bền giúp ta học khôn. 
2. Lòng sợ Chúa thanh vẹn bền vững ngàn kiếp, Phán định Ngài xác thực mãi luôn thẳng ngay. 
3. Thực là quí hơn vàng, vàng khối thuần chất, giống như mật thắm ngọt tiết tự tàng ong. 
4. Mà nào có ai tường được hết lầm lỗi, nếu đôi lần lỡ phạm, xin Ngài niệm tha. 
5. Ngài gìn giữ con đừng tự kiêu tự đắc, tránh khỏi lầm lỗi này sẽ thanh vẹn luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, Lời Chúa là chân lý, xin dùng chân lý mà thánh hiến chúng con.  Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)