Latest in Tech

THÁNH VỊNH 53 (CN25TNB) – Kim Long

Đáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 
1. Xin lấy uy danh Ngài mà cứu độ con, xin dùng quyền năng Chúa xét xử con, lạy Chúa. Xin nghe con khẩn nài, xin lắng nghe lời con giãi bày. 
2. Bao lũ kiêu căng rầy hùa chống lại con, quân tàn bạo mưu tính sát hại con. Nguyện Chúa luôn ra tay độ trì, luôn đỡ nâng phận con thấp hèn. 
3. Con tiến dâng lên Ngài lạy Chúa Trời con, con tự nguyện dâng Chúa lễ vật đây, lạy Chúa. Con tuyên xưng danh Ngài, ôi thánh danh Ngài bao tốt lành. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Nhờ Tin Mừng, Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng  ta. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)