Menu


THÁNH VỊNH 138 (T.Gioan B) – Mi Trầm

ĐK: Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dựng nên con cách lạ lùng, con cảm tạ Chúa.
1. Ngài dò xét am tường tất cả điều con tưởng nghĩ biết từ rất xa. Bước đường con lúc ngồi khi đi, Chúa biết rồi cả cuộc đời biết thuở đời đời.
2. Tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân. Cảm tạ Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
3. Này hồn con Chúa đã biết rõ chi thể mỏng giòn Chúa lạ lẫm chi. Chúa đã biết lúc còn trong thai mới hình thành Chúa trọn lành Chúa thương tạo thành.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaHài Nhi hỡi con sẽ được gọi là triên tri của Is-ra-el. Con sẽ đi trước Chúa và mở lối Ngài đi. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 138 - Con Cảm Tạ Ngài (Thánh Gioan Tẩy Giả 24.6)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm