Latest in Tech

THÁNH VỊNH 95 (Lễ Đêm) – Mi Giáng

ĐK: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. (Người là Đức Ki-tô) là Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng đi toàn thể địa cầu. Ngày ngày truyền rao ơn giải thoát, tường thuật kỳ công nơi vạn quốc. Khắp nơi muôn dân ca reo mừng, cùng kính chúc tôn vinh. 
2. Khắp đất trời biển khơi cùng muông thú, lá hoa, cỏ cây nào hãy reo mừng. Địa cầu tràn lan muôn hồng phúc, đồng nội trổ hoa tươi mừng chúc. Chúa ban cho muôn dân con Người: là Đấng thánh Ngôi Hai. 
3. Hãy reo mừng Thiên Chúa vừa ngự tới. Cất tiếng hợp ca mừng chúc vang hòa. Đồng nội cùng muôn muôn cầm thú, thảo mộc, rừng cây hãy mừng chúc. Đấng Thánh hôm nay đã giáng trần là Cứu Chúa vinh quang.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Ta báo cho anh em một tin mừng. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô (Đức Ki-tô) Chúa chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 95 - Ca Mừng Thiên Chúa (Lễ Đêm)