Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (CN1MVC) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Con vươn linh hồn lên tới Chúa. 
1. Lạy Chúa! Đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý và bảo ban dạy dỗ, bởi chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. 
2. Lạy Chúa! Đấng chính trực, nhân từ và trung tín, những kẻ sai đường xin dẫn đưa về. Xin Chúa thương dẫn lối kẻ nghèo khó tìm theo gương công chính, xin chỉ dạy đường lối Chúa cho đoàn con. 
3. Lạy Chúa! Đường lối Ngài, thảy đều là yêu thương, đối với những kẻ giữ luật Chúa truyền. Chúa đối xử luôn rất mực trung tín cùng kẻ kính sợ Chúa, ban cho họ được biết ước giao của Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 24 - Con vươn linh hồn lên (CN1MVC)