Latest in Tech

THÁNH VỊNH 117 (CNPS) – Thái Nguyên

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Is-ra-el nào hãy xướng lên muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
ĐK: Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hân hoan, hát vang bài cảm tạ. 
2. Tay hữu của Chúa thật rất mãnh liệt, và Người đã cất đặt tôi lên. Đời tôi không chết và sẽ sống đây loan truyền bao tác tạo của Chúa. 
3. Phiến đá thợ xây loại bỏ ra ngoài, nên viên đá góc tường từ đây. Việc đó do Chúa Người đã tác nên diệu kỳ trước mắt mọi phàm nhân. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng vui trong Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 117 (Chúa Nhật Phục Sinh)