Menu


DÂNG HẠT

(Thì) chúng con dâng mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giê-su cho Đức Bà (i) (Thì) lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a lòng rộng rãi cực nhân cực thương, xưa thấy Con là Đức Chúa Giê-su Giu-đa bắt nộp cho quân Giu-dêu, thì lòng Đức Bà đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy (i) (Thì) lại thấy Đức Chúa Giê-su chịu đòn đánh nát hết cả và mình, chịu đội mạo gai, vác thánh giá nặng, chịu đóng đanh mình trên cây thánh giá, chịu chết vì tội thiên hạ, thì lòng Đức Bà cùng cả và mình lo buồn sầu não khóc lóc như phải đóng đinh mình trên cây thánh giá vậy (i) (Thì) chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã nguyện và ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giê-su, thì dâng cho Đức Bà, như cây hoa đỏ Máu Thánh Đức Chúa Giê-su nhuộm làm cho thơm tho loài người ta (i) (Thì) vì vậy chúng con cậy vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su cùng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giê-su cho chúng con được mạnh sức trong linh hồn cùng biết nguyện ngắm, và mến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su, cùng ở khiêm nhường, bằng lòng chịu những sự khốn nạn xấu hổ, cùng sự âu lo, lo buồn thế gian mà hằng giữ việc lành phúc đức, cho đến giờ qua khỏi đời này, được giữ một lòng kính mến Đức Chúa Trời, cho được ơn Đức Chúa Giê-su. (i) A-men. (i).
**** Dâng hạt (Kí âm: Phanxicô) (Dùng ngoài phụng vụ)