Menu


THÁNH GIÁ TRUNG TÍN – Ngọc Kôn

ĐK: Ôi Thánh giá trung tín Ôi Thánh giá trung tín Ôi Thánh giá ngất cao. 
Là cây cao quí hơn mọi cây Không cây rừng nào có hoa có trái quí bằng. 
1. Hỡi miệng lưỡi hãy hát ca ngàn chiến thắng hiển vinh. 
Hãy công bố chiến thắng oai hùng trên Thánh giá Đấng Cứu độ đã hiến tế thân mình. 
2. Bởi vì Chúa quá xót thương sự khốn khó tổ tiên. 
Đã hư mất cũng bởi lỗi phạm nay Thánh giá sẽ thay lại cây trái cấm khốn cùng. 
3. Bởi dòng nước với máu trái tim đã tẩy rửa thế nhân. 
Của Con Chúa đón lấy nhục hình bao khốn khó đã đổ dồn trên thân xác của Người. 
4. Hỡi thập giá hãy ra mềm đừng cứng rắn gỗ ngươi. 
Hãy êm ái chiếc giường cho chính Đấng cứu thế trần được nương náu thân mình..
**** Thánh Giá Trung Tín [Ca Dao Tình Chúa, tập II]
****  Imprimatur: 20.11.2019 - GP. Nha Trang (CPS ABC, B1)