Latest in Tech

DÂN TA ƠI - Lm. Kim Long

ĐK: Dân Ta ơi! Dân Ta ơi! Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời Ta đi.
1. Phải chăng vì Ta dẫn đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập mà ngươi dọn thập tự cho Đấng đã cứu ngươi.
2. Phải chăng vì Ta dẫn ngươi qua sa mạc bốn mươi năm trường, cho ngươi ăn Man-na và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi dọn thập tự cho Đấng đã cứu ngươi?
3. Có chi phải làm mà Ta đã không làm cho ngươi? Ta trồng ngươi như vun trồng cây nho quí, mà ngươi lấy đòng đâm thấu tim Ta, cùng dâng Ta của cay đắng với dấm chua.
****  Dân Ta Ơi