Latest in Tech

LÊN NÚI SION - Hùng Lân

1. Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên. 
Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh.
ĐK: Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người. 
Hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Sion.
2. Hôm nay nai vàng uống suối mật ong, bên bờ hy vọng lúa đồng đâm bông. 
Hôm nay nho chín đồi cao, gió nam trở về với đàn bồ câu.
3. Hôm nay bụi hồng bên suối trổ bông, khóm huệ trắng ngần xanh tốt lựng hương. 
Hương nam thơm ngát đồi Li, Man-na thấm nhuần sức mạnh của Chúa.