Latest in Tech

CON XIN TIN - Hùng Lân

ĐK: Con hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem những vết đinh và đừng cứng lòng nữa. Nhưng hãy tin, nhưng hãy tin. Al-le-lu-ia! ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
1. Lạy Chúa! Con xin tin Chúa từ cõi chết đã sống lại ban bình an cho chúng con, ban bình an cho chúng con.
2. Lạy Chúa! Con xin tin Chúa từ cõi chết đã sống lại. Nhưng con đã thấy mà tin, phúc thay kẻ nào không thấy mà tin.
3. Lạy Chúa! Con xin tin Chúa bởi Đức Chúa Cha mà ra. Ngài đã đến trong thế gian và Ngài ở đâu chúng con cũng ở đó, mà chiêm ngưỡng vinh quang Chúa Cha đã ban cho Ngài, Chúa Cha đã ban cho Ngài.
**** Con xin tin