Latest in Tech

MARIA MẸ HẰNG CỨU GIÚP - Hoài Chiên

1. Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp! Đầy khoan nhân và tình thương xót. Hết những ai biết vững tâm xin Mẹ thương. Đoàn con nay thành tâm yêu mến. Đồng thanh xin Mẹ thương trông đến. Dắt chúng con tới quê hương nơi Thiên Đường.
ĐK. Mẹ Cứu Giúp, uy quyền Mẹ rất cao sang: Là Mẹ Thiên Chúa không vương chi tội lỗi. Mẹ Cứu Giúp, xin Mẹ hãy đoái thương ban: Ngàn ơn cứu giúp chúng con trên cõi đời.
2. Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp! Đầy khoan nhân và tình thương xót. Chúng con đây rất hiểm nguy nơi trần gian. Kìa bao gia đình đang tan nát. Cầu xin nơi Mẹ Hằng Cứu Giúp! Cúi xin Mẹ hãy ban cho muôn phúc nhàn.