Menu


THÁNH VỊNH 102 (CN7TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa là đấng từ bi và nhân hậu.
1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên bao ân huệ của Người.
2. Tội của ngươi Chúa dủ tình tha thứ, và yêu thương chữa ngươi khỏi thương tật. Người đưa ngươi thoát nấm mồ tối tăm, đội đầu ngươi bao phúc lành của Người.
3. Người là Đấng luôn nhân hậu từ ái, đầy yêu thương Chúa luôn chậm oán hờn. Người không xét theo lỗi tội của ta, chẳng phạt ta xứng với việc ta làm.
4. Tựa đoài đông cách nhau vạn dặm xa, tội ta đây Chúa ném thật xa rồi. Tựa người cha thương con mình chẳng ngơi, Người chạnh thương hết những người kính thờ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 102 (CN7TNA)