Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (CN26TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Xin nhớ lại lòng từ bi của Ngài.
1. Lạy Chúa! Đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước. Dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
2. Lạy Chúa! Xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu từ ngàn xưa muôn đời vẫn có. Tuổi xuân con bao lần trót dại, đừng nhớ ghi vì ân nghĩa Ngài ơi!
3. Lạy Chúa! Ngài chính trực luôn đầy từ tâm chỉ đường ngay cho người tội lỗi. Lối công minh kẻ nghèo Chúa dẫn về, dạy người nghèo đường lối Chúa thẳng ngay.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy". Alleiluia.