Menu


THÁNH VỊNH 65 (CN14TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Toàn thể trái đất hãy tung hô Chúa. Cả địa cầu nào tung hô Ngài.
1. Toàn thể trái đất hãy tung hô Chúa, đàn hát lên mừng Thánh Danh rạng ngời. 
Nào tung hô và thân thưa lên Chúa sự nghiệp của Ngài thật đáng khiếp sợ.
2. Toàn thể trái đất phải quỳ lạy Chúa, cùng hát khen mừng Thánh Danh Chúa Trời. 
Nhìn xem cho tỏ tường kỳ công Chúa thật đáng sợ việc Chúa đã làm.
3. Đại dương Chúa đã cho thành đất mới và dắt dân dạo bước qua sông ngòi. 
Kỳ công Chúa cùng nhau ta vui hát vì Ngài hiển trị vạn kiếp muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy".  Alleiluia.