Menu


THÁNH VỊNH 95 (CN2TNC) – Huy Hoàng

Đáp: Hãy loan truyền cho muôn dân biết những kỳ công Chúa làm. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. 
Hát lên mừng Chúa tiếng đàn vang lên. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh. 
2. Phúc ân độ thế ngày nay loan báo. Nói cho vạn quốc biết vinh hiển của Người. 
Hãy loan truyền đi đến cùng muôn nơi. Các dân đều hay bao kỳ công Người. 
3. Đất hãy nhảy múa trời nào vui hát. Biển vang gầm lên với ngàn tiếng hải vật. 
Các cây rừng với nương đồng hoan ca. Chúa yêu trần thế ôi tình thiết tha. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia.