Menu


THÁNH VỊNH 18 (CN3MCB) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, Chúa có lời, lời ban sự sống muôn đời. 
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh chỉ Ngài ngàn năm kiên vững giúp ta học khôn.  
2. Lề luật Chúa chân thực sảng khoái tâm can. Huấn lệnh Ngài rạng ngời chân lý sáng soi thị quan. 
3. Lòng sợ Chúa thanh vẹn bền vững muôn năm. Quyết định Ngài là điều chân lý mãi luôn thẳng ngay. 
4. Thật là quý hơn vàng vàng khối tinh nguyên. Giống như mật mật ong nguyên chất lấy ra từ tàng ong.  
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.