Menu


THÁNH VỊNH 46 (Lễ Thăng Thiên) – Huy Hoàng

ĐK: Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò. Chúa ngự lên trong tiếng kèn hòa vang.
1. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa Đấng Tối Cao quyền năng là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
2. Tiếng reo hò mừng Người ngự lên và rộn rã tiếng trống với kèn vang. Mừng Đức Chúa hãy tấu vang đàn vui vì Thiên Chúa chính là Chúa ta thờ.
3. Chúa Vua toàn địa cầu thế giới nào dâng Chúa khúc hát với đàn reo. Vì chính Chúa thống lãnh muôn ngàn dân ngự uy dũng chốn tòa cao muôn trùng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 46 (Lễ Thăng Thiên)