Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (Ngày 19/3) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Dòng dõi Người sẽ trường tồn, trường tồn đến muôn đời.
1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: "Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ."
2. Xưa Chúa phán rằng: "Ta ước giao cùng người Ta tuyển chọn. Ta đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta. Dòng dõi Người Ta thiết lập tới muôn ngàn đời. Và dựng xây ngai vàng Người đến muôn thế hệ."
3. Người sẽ thưa rằng: "Ngài chính Cha của con suốt đời. Là Chúa Trời, là núi đá cứu độ con." Ngàn đời Ta yếu dấu Người mãi không đổi dời. Và thành tín giữ lời giao ước luôn với Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Phúc cho những ai ngụ nơi nhà Chúa. Họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
***** Thánh Vịnh 88 (Lễ Thánh Giuse 19/03)