Menu

THÁNH VỊNH 39 (CN2TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa! Này con đến để thực thi ý Ngài.
1. Tôi đã hết lòng trông cậy vào Chúa thôi, Chúa đã nghiêng mình nghe tôi. Chúa cho miệng tôi mở lời ca, để tôi hát mừng lên bài ca mới, tụng ca Thiên Chúa.
2. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ dâng, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Chúa không đòi lễ toàn thiêu và lễ xá tội con liền thưa: "Này con xin đến".
3. Sách ghi chép lại những lời về chính con, con tìm ý Ngài vâng theo. Bao nhiêu là giới luật Chúa ủ ấp trong lòng, ôi lạy Chúa, lòng con yêu mến.
4. Đức công chính Ngài con truyền rao khắp nơi, giữa ngày nhóm họp con dân. Kính xin Ngài thương nhận cho Ngài quá biết rằng, con chẳng dám ngậm hơi im tiếng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. 
Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 39 (CN2TNA)