Menu


THÁNH VỊNH 102 (CN24TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương.
1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi và đừng quên bao ân huệ của Người.
2. Tội của ngươi Chúa dủ tình tha thứ và yêu thương chữa ngươi khỏi thương tật. Người đưa ngươi thoát nấm mồ tối tăm đội đầu ngươi bao phúc lành của Người.
3. Người không trách không oán hờn ta mãi, Người không theo lỗi ta mà xét phạt. Người không xét những lỗi tội của ta, chẳng phạt ta xứng với tội ta phạm.
4. Tựa trời xanh cao trổi vượt mặt đất, tình yêu thương Chúa cao vời cao vời. Tựa Đoài Đông muôn ngàn dặm cách xa, tội của ta Chúa ném thật xa rồi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleiluia.