Latest in Tech

THÁNH VỊNH 95 (CN29TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hãy dâng lên Chúa quyền lực với vinh quang.
1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Nói cho vạn dân biết Người hiển vinh. Nói cho mọi nước biết kỳ công Người.
2. Chúa cao trọng đáng ngàn lời vinh chúc. Chí tôn khả úy trổi vượt các chư thần. Chư thần ngoại dân tất cả hư vô. Chúa ta tạo tác cung trời cao vời.
3. Hãy dâng về Chúa nào muôn dân nước. Hãy dâng về Chúa uy quyền vinh quang Người. Hãy dâng về Chúa chính nguồn vinh quang. Bước lên đền Chúa với vạn lễ dâng.
4. Hãy tôn thờ Chúa nào địa cầu hỡi. Hãy run sợ trước nhan thần thánh uy quyền. Nói cho vạn dân Chúa là Thượng Đế. Chúa xét xử dân theo đường thẳng ngay.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta." Alleiluia.